Historia

Byggnaderna på fastigheten Andréelund 16 hette tidigare Andréelund 6 (Hantverkaregatan 19), Andréelund 9 (Hantverkaregatan 17) och Andréelund 11 (Hantverkaregatan 15). Andréelund 6 och 9 ritades 1927 av arkitektkontoret Ewe & Melin och Andréelund 11 ritades i något enklare utförande av byggmästaren Johannes Lundahl samma år. Arkitekturen är en danskinspirerad klassicism som blev vanlig i Malmö under 1920-talet, och som även kan ses som typiskt malmöitisk. Arkitekturen kännetecknas av strikt uppbyggda fasader, branta takfall och gedigna material. Kvarteret Andréelund är disponerat som ett storgårdskvarter, fast med en friliggande gårdsbyggnad centralt placerad i kvarteret. Byggnaderna i kvarteret är välbevarade, och den enhetliga byggnadsstilen finns bibehållen, även på gårdssidan. Den strikta arkitekturen, den enhetliga utformningen och de gedigna materialen är värdefulla karaktärsdrag att ta hänsyn till vid ändring av byggnaderna. Byggnaderna utgör värdefulla exempel på kvartersbebyggelse från 1920-talet och på den för Malmö typiska danskinspirerade tjugotalsklassicismen. Byggnaderna ingår även i ett väl sammanhållet kvarter. Storgårdskvarteret berättar om den estetiska omsorg som lades på relativt enkla bostadsmiljöer och de bostadssociala förhållandena som rådde under sent 1920- och tidigt 1930-tal.

Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som kulturhistoriskt särskilt värdefullt i översiktsplanen samt inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna som har bevarat sin ursprungliga karaktär är att betrakta som sådana byggnader som avses i PBL 8 kap 13 §, dvs som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får förvanskas. De omfattas även av det generella varsamhetskravet i PBL 8 kap 17§ enligt vilken ”ändring av en byggnad/ … / ska utföras så varsamt att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” Varsamhetskravet gäller även interiört.