Gårdsdag och aktuella renoveringar

I april 2024 genomför föreningen OVK, obligatoriskt ventilationskontroll. I maj genomförs spolning av samtliga rör. Schema för detta och erbjudande om att lämna nyckel till nyckelvärd kommer att informeras genom anslag i trapphusen och brev i brevlådor så håll utkik! Spolningen genomförs i vecka 20 under måndag-torsdag.
Det är MYCKET VIKTIGT att alla ger tillträde till sin lägenhet för att spolningen ska funka.

Mån 13:e maj: 15 A och 15 B
Tis 14:e maj: 17 och 19
Ons 15:e maj: 15 D och 15 E
Tors 16: maj: 17 A och 19 A

Den 7:e april har vi gårdsdag! Uppgifter är uppsatta i trapphusen för dig om inte kan delta. Vi börjar kl 10 och avslutar med gemensamt pizzabak i vår nya pizzaugn!

Aktuellt hösten 2022

Det ekonomiska läget

Sommaren har inneburit oroligheter i omvärlden som skakar om världsekonomin. Vi vill från styrelsen skriva några ord om hur det påverkar vår förening och vår fastighet som vi äger och bekostar tillsammans. I Sverige befinner oss i en tid med hög inflation, högre kostnader för el och värme och dyrare lån. Vi kommer inte stå opåverkade av det men har i grunden mycket goda förutsättningar och en stark ekonomi. Vi har låga lån i jämförelse med andra föreningar (räknat i kronor i lån/kvm) och vi har låga avgifter i jämförelse med andra föreningar (räknat i kronor/kvm). Föreningen har löpande gjort investeringar och vi har en fastighet som är i gott skick. Det finns såklart insatser i vår underhållsplan vi vill genomföra, framförallt renovera fönster men även mindre förbättringar som att måla om portar, byta trapphusbelysningen och renovera miljöhusen. Men inget är akut eller brådskande utan vi kommer vara försiktiga och ta noga avvägda beslut.

Men nya besked påverkar vår ekonomi. Inflationen i augusti var på 9 % och nu aviserade E-on en höjning av kostnaderna för fjärrvärme med 20 % vilket gör att vi ser högre löpande kostnader utan att vi ökar vår förbrukning. Vi i styrelsen tittar över vilka effektiviseringar vi kan göra för att minska våra kostnader men för att täcka de kostnadsökningarna vi har behöver vi höja avgiften. Vi kommer att behöva höga avgifterna med några procent för att täcka inflationen, räntehöjningar, vatten, värme och el. Vi återkommer med exakt siffra när vi satt budgeten för 2023. Höjningen gäller från och med 1 januari.

Det är framförallt inom värme och varmvatten de stora kostnadsposterna i budgeten finns. Alla måste hjälpa till med att sänka våra kostnader.

Vad är det viktigaste du kan göra som påverkar din ekonomi?

 • Ta kortare duschar istället för bad. Var sparsam med varmvatten.
 • När det är kallare ute och du vill vädra: Vädra snabbt med tvärdrag och stäng sedan fönstren. Fönster får inte vara öppna när det regnar,
 • Ska du resa bort, sänk ner dina element.
 • Tvätta fulla maskiner. Tvätta i 40 grader istället för 60 och lufttorka istället för att använda torkskåp/torktumlare. Använd torkvindarna om du inte har egen torkställning, På gårdsdagen kommer torkvindarna att städas.
 • Byt dina glödlampor till LED.

Extra föreningsstämma och gårdsdag

Den 15 oktober kl. 10-14 är det dags för gårdsdag! Vi passar även på att hålla en extra föreningsstämma där en uppdatering av våra stadgar står på agendan.

Under gårdsdagen hjälps vi åt med gården och städar de gemensamma utrymmena. När det närmar sig lunchtid bjuder vi på gulaschsoppa och grillad korv. Har du inte möjlighet att närvara men vill hjälpa till ändå? Det finnas listor i trappa 17 där du kan skriva upp ditt namn på en syssla att göra innan gårdsdagen.

Under gårdsdagen kommer vi frigöra förråd som är omärkta och som trots brev och påminnelser står omärkta. Detta är för att flera medlemmar saknar förråd. Detta gäller framförallt 15b och 15d där flera förråd i källare är omärkta.

Gårdsdagen börjar kl. 10. Extrastämman och korvgrillning börjar kl. 13.
Se till att dina förråd på vind och källare är uppmärkt med namn, lägenhetsnummer och adress.

Fönsterrenovering

Våra fönster är i olika behov av renovering och vi har under hösten arbetat med att ta in offerter för att renovera med traditionell linoljefärg/renovera med modern färg/byta ut fönstren mot nya. Vi har tagit hjälp av en konsult från QB3 som bistått oss i arbetet med offertinhämtning och vi har lite information vi vill dela med oss av. Offerterna sträcker sig mellan nio och 15 miljoner kronor beroende på renoveringsteknik (modern plastfärg/linoljefärg). Vi har fått rådet från Stadsbyggnadskontoret i Malmö att inte byta fönster. Vill vi gå vidare med det arbetet behöver vi ta fram detaljritningar och göra en bygglovsansökan/bygganmälan. Vår inställning från styrelsens sida är att i första hand renovera våra originalfönster som till stor del har kvar de munblåsta glasen och fönstren i sin helhet har stort kulturhistoriskt värde. En annan hållning vi har gällande renoveringen är att vi helst ser att renovering/byte sker med kupor på fönster istället för att sätta ställningar. Vi arbetar vidare med att få in offerter för de tre olika renoveringsformerna. Vi återkommer med mer information när sådan finns.

Balkongprojektet

Balkongprojektet drivs av en separat balkonggrupp och det finns just nu inget aktivt arbete i gruppen. Bygglovet har löpt ut. Om du vill engagera dig i frågan, kontakta balkonggruppen!

På gång i föreningen

 • Välkomna till föreningens bokbytarhörna! Vid port 17 bakom källardörren till vänster (när du kommer från gatan) kommer vi i fönsternischen ha en liten bokhörna med både barn- och vuxenböcker. Ställ en bok du läst ut och ta en ny så bidrar vi till mer cirkulär ekonomi och mer läsning i huset!
 • Behöver du låna en såg, tipsa om mogna tomater eller efterlysa något du tappat? Nu finns en WhatsApp-chat för boende i föreningen! Maila styrelsen så blir du inbjuden.
 • Hur kan vi spara mer vatten? Vi kommer under hösten byta ut de vattenutkastare som är trasiga på gårdarna och som är svåra att stänga. Målet är att spara vatten. Vi har också haft besök av VA Syd som gett oss gratis rådgivning om hur vi kan spara regnvatten och samtidigt avlasta dagvattensystemen. Förhoppningen är att vi ska koppla bort några stuprör för att spara regnvatten till vattning.

Föreningsstämman 2022

Den 19:e maj hölls årets föreningsstämma i bf Andréelund på Folkets Mat och Möten. Ekonomin ser bra ut och föreningen är i god form. Några beslut i urval var att se över belysningen i källaren till att bli rörelsestyrd, att göra en ny injustering av samtliga radiatorer inför nästa vinter och renovera badrummet i källaren som kan användas av hantverkare eller när medlemmar renoverar.

Balkonggruppen informerade om att bygget av balkonger på gatuhuset inte kommer att bli av i år på grund av förseningar kopplat till Covid-19. Projektet är därför uppskjutet till sommaren 2023.

Fyra nya ledamöter valdes in och vi tackar Ulf Runehammar, Ulf Wiström, Britt Harborg och Mia Hector för alla år i styrelsen och allt engagemang och arbete för föreningen. Ulf Runehammar är kvar som vice värd.

Ordinarie föreningsstämma 29 september

Ordinarie föreningsstämma för Bf Andréelund är bokad onsdagen den 29 september kl 18.30 på Folk Mat och Nöjen (Folkets hus).

Stämman hålles i sal 1 – en möteslokal för 200 personer – där vi kan hålla avstånd från varandra enligt rekommenderade restriktioner.

Tidigare årsredovisning för år 2020 är utdelad.

Lämna in motioner till årsstämman innan den 16 september.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut senare.

Styrelsen

Extra föreningsstämma 11 maj

Vid extra stämman den 11 maj 2021 som hölls medelst poströstning skulle medlemmarna rösta enligt punkt 8 på dagordningen om proposition 1: ”Beslut om balkongbyggnation av 18 balkonger på gatuhuset.”

Poströstningen utföll med 43 inlämnade röster med 33 st ja, 10 st nej och 0 st anstå. Extrastämman har alltså bifallit styrelsens förslag att godkänna propositionen om balkongbyggnation av 18 balkonger på gatuhuset.

Balkonggruppen kommer nu att gå vidare med arbetet att bygga balkongerna.

/ Styrelsen

Råttstopp

På tisdag 9/2 påbörjar Tubus ett arbete med att installera råttstopp i de tre avloppsledningarna under gathuset som förbinder husets avloppsstammar med det kommunala avloppet. Arbetet beräknas vara färdigt i början av mars. Arbetet kommer att kräva tillgång till några källarförråd och de medlemmar som berörs av detta kommer att kontaktas. I samband med att de nya råttstoppen installeras kommer de befintliga fällorna på gården att plockas bort.

/ Styrelsen

Soprummen

Med anledning av att det ofta är fullt i vara soprum, har styrelsen tagit hjälp av Ragnsells for att se över om utrymmet i soprummen går att utnyttja bättre. Detta har lett till att det numera finns ytterligare ett kärl för pappersförpackningar, samt ett nytt kärl för “skrot och metall” (i soprummet vid port 19). Här kan vi kasta det metallavfall som inte får kastas i metallförpackningar (t.ex. kastruller, stekpannor, köksblandare m.m). Nu är det svårt att få in fler kärl men kärlen töms sa ofta som det är möjligt.

Vi kan hjälpas åt och undvika att det blir stökigt och fullt i soprummen.

 • Vik ihop kartonger som ska kastas ordentligt.
 • Papperskassar sorteras som kartong och kuvert, använda plastkrukor och tomma jordpåsar som restavfall.
 • Två gånger om året, i samband med gårdsdagarna, har vi en container for grovsopor. Där passar det bra att kasta skrymmande saker.
 • Ställ ingenting bredvid kärlen! Vi riskerar att kärlen inte töms om det är stökigt i soprummen.
 • Är kärlet fullt? Se om det finns plats i det andra soputrymmet eller vänta med att kasta dina sopor tills det finns plats.

Mvh, Styrelsen

Årsstämman 8/10 2020

Närvarande var 20 medlemmar och 2 fullmakter lämnades in.

Stämman följde den dagordning som fanns med i kallelsen och genomgick årsredovisning, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse. Beslut om resultatdisposition fattades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag:
Ulf Runehammar
Annelie Steen
Ulf Wiström
Britt Harborg

Till suppleanter valdes:
Mia Hector
Henning Stenberg
Johan Persson

Till revisor valdes:
Ernst & Young AB
Revisorssuppleant Peter Gustavsson
Revisorsmedlem Oskar Duvetorp

Till valberedning utsågs:
Sofie Norrby
Malin Roos
Julia Kinnbo

Så följde motionerna:

 • Motion nr 1: ”Fräscha upp trapphusen” avslogs.
 • Motion nr 2: ”Åtgärda den vita färgen kring dörrarna”. Här beslutade stämman att den vita färgen och de vita överspacklade hålen på väggarna i trapphusen ska åtgärdas på bästa möjliga sätt.
 • Motion nr 3: ”Belysning med rörelsedetektorer i källaren” avslogs.
 • Motion nr 4: ”Fixa mer utrymme för soporna”. Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag ta hjälp av en konsult från Ragnsells för att undersöka vilka möjligheter till förbättring som finns.
 • Motion nr 5 : ”Förslag om totalt rökförbud på föreningens gårdar”. Stämman beslutade att skriva om trivselregler kring rökning på gårdarna och dessutom låta tillverka och sätta upp skyltar med texten “Bostadsföreningen Andreelund är ett rökfritt område“ i portarna.

Information om lägenhetsbalkonger:
Robert Gad och Hameed Waqar gjorde en tydlig och omfattande genomgång av arbetet med projektet, hur långt de kommit och hur arbetet ska gå vidare. Det återstår en del frågor att diskutera och lösa som t.ex kontrakt, finansiering och om vi ska söka nytt bygglov för gårdshuset. En extrastämma kommer att hållas för att fatta beslut.

Information om fönsterrenovering:
Ulf Runehammar redogjorde kortfattat för de offerter som föreningen fått in, både för renovering och för byte av fönster. Fönsterrenoveringen är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid och bli kostsamt. Vi har mer än 300 fönster. Det fanns en samstämmighet bland de närvarande att renovera och bevara originalfönster är att föredra.

Uppdatering från Balkonggruppen

Nedan följer en kort sammanfattning av hur Balkonggruppens arbete har fortgått.

I nuläget har vi fått vår bygglovsansökan beviljad. Dock är vi långt ifrån klara med denna process.

För att få igenom bygglovet har vi varit tvungna att dela upp våran ansökan. Den ursprungliga ansökan innehöll söderliggande balkonger för både gatuhuset och gårdshuset samt franska balkonger på nedanvåningarna. Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Malmö Museer (remissinstans) har genom mail och fysiska möten gjort klart att de inte kommer godkänna bygglov för franska balkonger på bottenvåningen och balkonger generellt på den sydvästra fasaden för gårdshuset.

Därav valde vi att dela upp vår ansökningsprocess. Den bygglovsansökan som vi fått godkänd gäller således endast för gatuhuset. Vi kommer under hösten att arbeta vidare med bygglovsansökan för gårdshuset och vi önskar diskutera med föreningens medlemmar om hur vi skall förhålla oss till en ansökan för franska balkonger. Denna diskussion hoppas vi kunna föra under kommande årsmöte. Vi kommer under detta möte beskriva vår process närmare och ge lite mer kött på benen så att alla medlemmar kan ta ställning till hur vi skall arbeta framöver.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är först när vi är i hamn med bygglovsansökningarna som föreningen skall ta ställning till om balkongerna skall byggas.

Tack från Balkonggruppen!

Hoppas vi ses på årsstämman!

Kontakt: balkonggruppen@andreelund.se