Föreningsstämman 2022

Den 19:e maj hölls årets föreningsstämma i bf Andréelund på Folkets Mat och Möten. Ekonomin ser bra ut och föreningen är i god form. Några beslut i urval var att se över belysningen i källaren till att bli rörelsestyrd, att göra en ny injustering av samtliga radiatorer inför nästa vinter och renovera badrummet i källaren som kan användas av hantverkare eller när medlemmar renoverar.

Balkonggruppen informerade om att bygget av balkonger på gatuhuset inte kommer att bli av i år på grund av förseningar kopplat till Covid-19. Projektet är därför uppskjutet till sommaren 2023.

Fyra nya ledamöter valdes in och vi tackar Ulf Runehammar, Ulf Wiström, Britt Harborg och Mia Hector för alla år i styrelsen och allt engagemang och arbete för föreningen. Ulf Runehammar är kvar som vice värd.

Ordinarie föreningsstämma 29 september

Ordinarie föreningsstämma för Bf Andréelund är bokad onsdagen den 29 september kl 18.30 på Folk Mat och Nöjen (Folkets hus).

Stämman hålles i sal 1 – en möteslokal för 200 personer – där vi kan hålla avstånd från varandra enligt rekommenderade restriktioner.

Tidigare årsredovisning för år 2020 är utdelad.

Lämna in motioner till årsstämman innan den 16 september.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut senare.

Styrelsen

Extra föreningsstämma 11 maj

Vid extra stämman den 11 maj 2021 som hölls medelst poströstning skulle medlemmarna rösta enligt punkt 8 på dagordningen om proposition 1: ”Beslut om balkongbyggnation av 18 balkonger på gatuhuset.”

Poströstningen utföll med 43 inlämnade röster med 33 st ja, 10 st nej och 0 st anstå. Extrastämman har alltså bifallit styrelsens förslag att godkänna propositionen om balkongbyggnation av 18 balkonger på gatuhuset.

Balkonggruppen kommer nu att gå vidare med arbetet att bygga balkongerna.

/ Styrelsen

Råttstopp

På tisdag 9/2 påbörjar Tubus ett arbete med att installera råttstopp i de tre avloppsledningarna under gathuset som förbinder husets avloppsstammar med det kommunala avloppet. Arbetet beräknas vara färdigt i början av mars. Arbetet kommer att kräva tillgång till några källarförråd och de medlemmar som berörs av detta kommer att kontaktas. I samband med att de nya råttstoppen installeras kommer de befintliga fällorna på gården att plockas bort.

/ Styrelsen

Soprummen

Med anledning av att det ofta är fullt i vara soprum, har styrelsen tagit hjälp av Ragnsells for att se över om utrymmet i soprummen går att utnyttja bättre. Detta har lett till att det numera finns ytterligare ett kärl för pappersförpackningar, samt ett nytt kärl för “skrot och metall” (i soprummet vid port 19). Här kan vi kasta det metallavfall som inte får kastas i metallförpackningar (t.ex. kastruller, stekpannor, köksblandare m.m). Nu är det svårt att få in fler kärl men kärlen töms sa ofta som det är möjligt.

Vi kan hjälpas åt och undvika att det blir stökigt och fullt i soprummen.

 • Vik ihop kartonger som ska kastas ordentligt.
 • Papperskassar sorteras som kartong och kuvert, använda plastkrukor och tomma jordpåsar som restavfall.
 • Två gånger om året, i samband med gårdsdagarna, har vi en container for grovsopor. Där passar det bra att kasta skrymmande saker.
 • Ställ ingenting bredvid kärlen! Vi riskerar att kärlen inte töms om det är stökigt i soprummen.
 • Är kärlet fullt? Se om det finns plats i det andra soputrymmet eller vänta med att kasta dina sopor tills det finns plats.

Mvh, Styrelsen

Årsstämman 8/10 2020

Närvarande var 20 medlemmar och 2 fullmakter lämnades in.

Stämman följde den dagordning som fanns med i kallelsen och genomgick årsredovisning, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse. Beslut om resultatdisposition fattades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag:
Ulf Runehammar
Annelie Steen
Ulf Wiström
Britt Harborg

Till suppleanter valdes:
Mia Hector
Henning Stenberg
Johan Persson

Till revisor valdes:
Ernst & Young AB
Revisorssuppleant Peter Gustavsson
Revisorsmedlem Oskar Duvetorp

Till valberedning utsågs:
Sofie Norrby
Malin Roos
Julia Kinnbo

Så följde motionerna:

 • Motion nr 1: ”Fräscha upp trapphusen” avslogs.
 • Motion nr 2: ”Åtgärda den vita färgen kring dörrarna”. Här beslutade stämman att den vita färgen och de vita överspacklade hålen på väggarna i trapphusen ska åtgärdas på bästa möjliga sätt.
 • Motion nr 3: ”Belysning med rörelsedetektorer i källaren” avslogs.
 • Motion nr 4: ”Fixa mer utrymme för soporna”. Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag ta hjälp av en konsult från Ragnsells för att undersöka vilka möjligheter till förbättring som finns.
 • Motion nr 5 : ”Förslag om totalt rökförbud på föreningens gårdar”. Stämman beslutade att skriva om trivselregler kring rökning på gårdarna och dessutom låta tillverka och sätta upp skyltar med texten “Bostadsföreningen Andreelund är ett rökfritt område“ i portarna.

Information om lägenhetsbalkonger:
Robert Gad och Hameed Waqar gjorde en tydlig och omfattande genomgång av arbetet med projektet, hur långt de kommit och hur arbetet ska gå vidare. Det återstår en del frågor att diskutera och lösa som t.ex kontrakt, finansiering och om vi ska söka nytt bygglov för gårdshuset. En extrastämma kommer att hållas för att fatta beslut.

Information om fönsterrenovering:
Ulf Runehammar redogjorde kortfattat för de offerter som föreningen fått in, både för renovering och för byte av fönster. Fönsterrenoveringen är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid och bli kostsamt. Vi har mer än 300 fönster. Det fanns en samstämmighet bland de närvarande att renovera och bevara originalfönster är att föredra.

Uppdatering från Balkonggruppen

Nedan följer en kort sammanfattning av hur Balkonggruppens arbete har fortgått.

I nuläget har vi fått vår bygglovsansökan beviljad. Dock är vi långt ifrån klara med denna process.

För att få igenom bygglovet har vi varit tvungna att dela upp våran ansökan. Den ursprungliga ansökan innehöll söderliggande balkonger för både gatuhuset och gårdshuset samt franska balkonger på nedanvåningarna. Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Malmö Museer (remissinstans) har genom mail och fysiska möten gjort klart att de inte kommer godkänna bygglov för franska balkonger på bottenvåningen och balkonger generellt på den sydvästra fasaden för gårdshuset.

Därav valde vi att dela upp vår ansökningsprocess. Den bygglovsansökan som vi fått godkänd gäller således endast för gatuhuset. Vi kommer under hösten att arbeta vidare med bygglovsansökan för gårdshuset och vi önskar diskutera med föreningens medlemmar om hur vi skall förhålla oss till en ansökan för franska balkonger. Denna diskussion hoppas vi kunna föra under kommande årsmöte. Vi kommer under detta möte beskriva vår process närmare och ge lite mer kött på benen så att alla medlemmar kan ta ställning till hur vi skall arbeta framöver.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är först när vi är i hamn med bygglovsansökningarna som föreningen skall ta ställning till om balkongerna skall byggas.

Tack från Balkonggruppen!

Hoppas vi ses på årsstämman!

Kontakt: balkonggruppen@andreelund.se

Info från styrelsen

En sammanfattning av styrelsemöte 2020-02-13.

 • En diskussion kring en kommande fönsterrenovering har påbörjats och YFAB (Ystads fönsterhantverk) var inbjudna för att berätta mer. Vid årsstämman den 28 maj kommer mer information kring olika tänkbara tillvägagångssätt och möjligheter kring hur vi kan göra.
 • När det gäller balkongprojektet kan inga beslut tas ännu. En del saker i ansökan måste kompletteras efter önskemål från Malmö museeum och stadsbyggnadskontoret.
 • Ventilationen har visat sig vara problematisk efter en grundlig OVK. Vissa åtgärder kvarstår, men alla lägenheter berörs inte. Mer information kring aktuell status kommer efterhand.
 • Garantibesiktning är gjord av vinds- och källardörrar. Några felanmälningar av lägenhetsdörrar återstår.
 • Föreningen har en arbetsdag den 4 april mellan kl. 10.00-15.00. Information sätts upp på anslagstavlan i respektive port när det närmar sig.
 • Styrelsen vill även uppmärksamma våra medlemmar att det är av yttersta vikt att ha styrelsen godkännande vid omfattande renoveringar som rör el, vatten, avlopp och ventilation.

/ Styrelsen

Info från styrelsen

21 november höll styrelsen möte. Nedan är en sammanfattning av vad som lyftes.

 • Målningen av fönster och dörrar på lokalerna ut mot Hantverkaregatan är uppskjuten till mars/april pga höstvädret.
 • Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med 5%. Detta med anledning av genomförda och planerade stora renoveringar.
 • Diskussioner förs med en grannförening om att gå ihop och byta ut staketet bakom gårdshuset.
 • Bygglovsansökan för balkongbygge är inskickad. Några kompletteringar efterfrågades och dessa ska nu tas fram.
 • OVK-åtgärderna pågår. På vissa ställen har problemen visat sig komplicerade att lösa. Därför är planen att ta in en expert för att hjälpa till med planer kring hur vi ska gå vidare.
 • Cyklarna som märktes upp på vårstädningen och som därefter flyttats bakom gårdshuset kommer att skänkas bort. Cyklarna som märktes upp vid höststädningen kommer att flyttas bakom gårdshuset och låsas fast. Om du behöver hjälp med att låsa upp din cykel så kontakta Henning eller Mia (stenberghenning@gmail.com eller miahector@gmail.com). En bättre lösning för hur alla cyklar på gården ska placeras och få plats diskuteras löpande.

/ Styrelsen