Info från styrelsen

För att bättre kommunicera ut vad som är på gång i föreningen och förhoppningsvis öka engagemang och insyn i styrelsens arbete så är planen att uppdatera hemsidan efter varje styrelsemöte. Snart kommer du som medlem också kunna skriva upp dig för att få en email-notis varje gång hemsidan uppdateras.

Strelsen håller möte en gång i månaden och nedanstående är lite av vad som diskuterades idag.

  • Målning av fönster och dörrar till lokalerna ut mot gatan är på gång. Om vädret möjliggör det så påbörjas arbetet i november, om inte så kommer det att utföras så fort vädret tillåter det i vår.
  • Balkongprojektet rör på sig. Bygglovsansökan är färdig att skickas in.
  • Namnskyltar till lägenheterna är på gång. I möjlig mån kommer de befintliga skyltarna återanvändas med en ny fästanordning över tidningshållaren. Mer info kring detta kommer snart. Vi vill påminna om att inga skyltar ska fästas på de nya dörrarna. Detta för att undvika att skada ytan på dörrarna.
  • Nya batterikärl är införskaffade. Planen är att lösa en fästanordning på väggen i soprummet för att undvika att de står på golvet.
  • Det har kommit in förslag om att begränsa rökning i de allmäna utrymmena (gårdarna) i föreningen. En motion om detta kommer att skrivas inför nästa stämma.
  • Tack alla som hjälpte till på gårdsdagen den 5e oktober!

/ Styrelsen

Övergripande information om pågående renoveringsarbeten

Mot bakgrund av föreningens underhållsplan och vad som behandlades vid 2018 års årsstämma har föreningen upphandlat Morneon för utförande av renoveringsarbeten på gatuhuset. Arbetena avser byte av tak och omfogning av fasad. Därtill ska samtliga trapphusbalkonger (såväl på gatuhuset som gårdshuset) renoveras, bl.a. genom att dessa får nya räcken. Diverse andra mindre arbeten kommer också att utföras, så som nedmontering av brandstegar.

Arbetena med renovering av tak, fasad och balkonger påbörjades i januari 2019 och är planerade att pågå till slutet av september 2019. I portarna kommer det löpande att anslås information om projektets status och vad som är viktigt att tänka på för boende.

Under våren kommer också samtliga lägenhetsdörrar att bytas ut. Detta arbete kommer att utföras av Säker Bostad. Enligt tidplan ska dörrbytena ske under vecka 10-12. Information kommer dessförinnan att anslås om kvittering av nycklar m.m. Efter att dörrarna är bytta kommer det att utföras måleriarbeten m.m.

De ovan beskrivna renoveringsarbetena kommer tyvärr tidvis att låta högt och smutsa ned. De boende i gatuhuset kommer tyvärr att ha byggnadsställningar utanför sina fönster. Representanter från styrelsen kommer att delta vid byggmöten och löpande bevaka vilka åtgärder som kan vidtas för att i största möjliga mån reducera de olägenheter som uppstår.

Den som har frågor eller synpunkter kan kontakta styrelsen@andreelund.se.

/Styrelsen

Bostadsohyra

Föreningen har en försäkring hos Trygg Hansa som täcker invändig sanering av skadedjur och ohyra i lägenheterna. Trygg Hansa samarbetar med Nomor när det gäller skadedjur och ohyra.

Om du har problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet kan du kontakta Nomor på telefon 0771-122 300 och ange föreningens försäkringsnummer hos Trygg Hansa: 25-1378313-01.

/Styrelsen

Fönsterinventering

Hej

Styrelsen har uppmärksammat att utsidan på vissa fönster är slitna. Det har planerats en omfattande fönsterrenovering, men denna kommer av olika skäl inte kunna genomföras förrän längre fram. Styrelsen har därför beslutat att det ska genomföras en fönsterinventering för att kartlägga behovet av snabba punktinsatser av utsidan på enskilda fönster. Styrelsen behöver respektive lägenhetsinnehavares hjälp med inventeringen, se information här. För referens/jämförelse, se bilder nedan och här.

/Styrelsen

fönster4.jpg
Färg som lossnat.

fönster2.jpg
Kitt som lossnat.

fönster1.jpg
Både färg och kitt som lossnat.

Information om Balkonger (V.)

Hur viktigt?

En sista avstämningen av önskemålen!

Nu har balkonggruppen sammanställt önskemålen från varje trapphus till en helhetsbild. Resultatet finner du längre ner på sidan. Där kan du läsa vilka frågor vi har kvar att få svar på. Bilden har stämts av med stadsantikvarien som inte kommer att avstyrka någon del av förslaget, men som kan komma att avråda från franska fönster på bottenvåningen vid bygglovsprövning.

Innan vi tar med oss den här bilden till handläggaren på stadsbyggnadskontoret så vill vi vara säkra på att vi har uppfattat alla önskemål rätt! Därför ber vi alla medlemmar att höra av sig till balkonggruppen och meddela om bilden stämmer eller inte stämmer med era önskemål? Detta är sista gången som balkonggruppen bjuder in till synpunkter innan det är dags för beslut.

Maila balkonggruppen@andreelund.se senast den 31a december!

Glöm inte att skriva ditt namn och lägenhetsnummer när du mailar din kommentar. Det går också bra att skriva på papper och lämna i styrelsens brevlåda eller att ringa Oskar Duvetorp på 0736389405.

2

1

Vid mötet med handläggaren på stadsbyggnadskontoret kommer vi framförallt att fokusera på de två frågorna i bilden ovan; hur viktig är symmetrin? hur viktigt är det med hela balkongrader? Balkonggruppen kommer därefter att göra de ändringar i förslaget som bedöms nödvändiga för att förslaget ska kunna få bygglov.

Under våren kommer styrelsen att kalla till en stämma för beslut om att bygga balkonger enligt balkonggruppens förslag. Om beslutet blir positivt så är det styrelsen som får uppdraget att upphandla ombyggnaden. När alla detaljer om kostnader osv är fastlagda så tecknas avtal mellan varje enskild medlem och föreningen. Målet är att balkongerna ska vara färdiga inför sommaren. Läs mer om processen i kunskapsunderlaget INFORMATION om att bygga balkonger i Bf Andreelund.

 

/ Balkonggruppen

Information om Balkonger (IV.)

Fasader?

Det är dags för förslag!

Vid årsmötet den 26e maj visade balkonggruppen det sammanlagda intresset för att bygga balkonger som medlemmarna i föreningen då hade markerat med knappnålar vid sina fönster på fasadritningarna i trapphusen.

37 medlemmar ville ha balkong, 6 ville inte bygga balkong och resterande 24 hade ännu inte visat vad de ville. Intresset för att bygga balkong i föreningen är stort, men det finns lika många önskemål om vid vilket fönster som det finns medlemmar.

Därför kom stämman fram till att det bästa sättet att komma vidare är att hantera varje byggnad för sig. Det finns sex byggnader i föreningen, tre gathus och tre gårdshus, fördelade på följande trapphus:

15A+15B     15D+15E      17      17A      19      19A

Medlemmarna i en och samma byggnad måste komma överens för att kunna bygga balkonger, men det är inte nödvändigt att söka bygglov för alla föreningens fastigheter.

Senast den 15e Juli!

Det är nu upp till medlemmarna i varje byggnad att träffas och med hjälp av fasadritningarna i trapphusen nåla upp en så symetrisk och enhetlig uppställning av balkonger för sin byggnad som möjligt. Stadsbyggnadskontorets tidigare ställningstaganden som vi måste förhålla oss till för att få bygglov står skrivna på planscherna.

När ni är klara bör en medlem från varje byggnad skicka ett mail till balkonggruppen@andreelund.se så plockar vi ner fasadritningen för den byggnaden (bifoga gärna ett foto av förslaget i mailet).

Balkonggruppen bokar in ett möte med stadsantikvarien och/eller handläggaren på stadsbyggnadskontoret för att stämma av de förslagen som medlemmarna har tagit fram. Förutsatt att stadsbyggnadskontoret är positiva till förslagen så kommer dessa att tas upp för beslut vid en extrastämma.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

/ Balkonggruppen