Årsstämman 8/10 2020

Närvarande var 20 medlemmar och 2 fullmakter lämnades in.

Stämman följde den dagordning som fanns med i kallelsen och genomgick årsredovisning, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse. Beslut om resultatdisposition fattades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag:
Ulf Runehammar
Annelie Steen
Ulf Wiström
Britt Harborg

Till suppleanter valdes:
Mia Hector
Henning Stenberg
Johan Persson

Till revisor valdes:
Ernst & Young AB
Revisorssuppleant Peter Gustavsson
Revisorsmedlem Oskar Duvetorp

Till valberedning utsågs:
Sofie Norrby
Malin Roos
Julia Kinnbo

Så följde motionerna:

  • Motion nr 1: ”Fräscha upp trapphusen” avslogs.
  • Motion nr 2: ”Åtgärda den vita färgen kring dörrarna”. Här beslutade stämman att den vita färgen och de vita överspacklade hålen på väggarna i trapphusen ska åtgärdas på bästa möjliga sätt.
  • Motion nr 3: ”Belysning med rörelsedetektorer i källaren” avslogs.
  • Motion nr 4: ”Fixa mer utrymme för soporna”. Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag ta hjälp av en konsult från Ragnsells för att undersöka vilka möjligheter till förbättring som finns.
  • Motion nr 5 : ”Förslag om totalt rökförbud på föreningens gårdar”. Stämman beslutade att skriva om trivselregler kring rökning på gårdarna och dessutom låta tillverka och sätta upp skyltar med texten “Bostadsföreningen Andreelund är ett rökfritt område“ i portarna.

Information om lägenhetsbalkonger:
Robert Gad och Hameed Waqar gjorde en tydlig och omfattande genomgång av arbetet med projektet, hur långt de kommit och hur arbetet ska gå vidare. Det återstår en del frågor att diskutera och lösa som t.ex kontrakt, finansiering och om vi ska söka nytt bygglov för gårdshuset. En extrastämma kommer att hållas för att fatta beslut.

Information om fönsterrenovering:
Ulf Runehammar redogjorde kortfattat för de offerter som föreningen fått in, både för renovering och för byte av fönster. Fönsterrenoveringen är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid och bli kostsamt. Vi har mer än 300 fönster. Det fanns en samstämmighet bland de närvarande att renovera och bevara originalfönster är att föredra.

Lämna ett svar