Information om Balkonger (V.)

Hur viktigt?

En sista avstämningen av önskemålen!

Nu har balkonggruppen sammanställt önskemålen från varje trapphus till en helhetsbild. Resultatet finner du längre ner på sidan. Där kan du läsa vilka frågor vi har kvar att få svar på. Bilden har stämts av med stadsantikvarien som inte kommer att avstyrka någon del av förslaget, men som kan komma att avråda från franska fönster på bottenvåningen vid bygglovsprövning.

Innan vi tar med oss den här bilden till handläggaren på stadsbyggnadskontoret så vill vi vara säkra på att vi har uppfattat alla önskemål rätt! Därför ber vi alla medlemmar att höra av sig till balkonggruppen och meddela om bilden stämmer eller inte stämmer med era önskemål? Detta är sista gången som balkonggruppen bjuder in till synpunkter innan det är dags för beslut.

Maila balkonggruppen@andreelund.se senast den 31a december!

Glöm inte att skriva ditt namn och lägenhetsnummer när du mailar din kommentar. Det går också bra att skriva på papper och lämna i styrelsens brevlåda eller att ringa Oskar Duvetorp på 0736389405.

2

1

Vid mötet med handläggaren på stadsbyggnadskontoret kommer vi framförallt att fokusera på de två frågorna i bilden ovan; hur viktig är symmetrin? hur viktigt är det med hela balkongrader? Balkonggruppen kommer därefter att göra de ändringar i förslaget som bedöms nödvändiga för att förslaget ska kunna få bygglov.

Under våren kommer styrelsen att kalla till en stämma för beslut om att bygga balkonger enligt balkonggruppens förslag. Om beslutet blir positivt så är det styrelsen som får uppdraget att upphandla ombyggnaden. När alla detaljer om kostnader osv är fastlagda så tecknas avtal mellan varje enskild medlem och föreningen. Målet är att balkongerna ska vara färdiga inför sommaren. Läs mer om processen i kunskapsunderlaget INFORMATION om att bygga balkonger i Bf Andreelund.

 

/ Balkonggruppen

Information om Balkonger (IV.)

Fasader?

Det är dags för förslag!

Vid årsmötet den 26e maj visade balkonggruppen det sammanlagda intresset för att bygga balkonger som medlemmarna i föreningen då hade markerat med knappnålar vid sina fönster på fasadritningarna i trapphusen.

37 medlemmar ville ha balkong, 6 ville inte bygga balkong och resterande 24 hade ännu inte visat vad de ville. Intresset för att bygga balkong i föreningen är stort, men det finns lika många önskemål om vid vilket fönster som det finns medlemmar.

Därför kom stämman fram till att det bästa sättet att komma vidare är att hantera varje byggnad för sig. Det finns sex byggnader i föreningen, tre gathus och tre gårdshus, fördelade på följande trapphus:

15A+15B     15D+15E      17      17A      19      19A

Medlemmarna i en och samma byggnad måste komma överens för att kunna bygga balkonger, men det är inte nödvändigt att söka bygglov för alla föreningens fastigheter.

Senast den 15e Juli!

Det är nu upp till medlemmarna i varje byggnad att träffas och med hjälp av fasadritningarna i trapphusen nåla upp en så symetrisk och enhetlig uppställning av balkonger för sin byggnad som möjligt. Stadsbyggnadskontorets tidigare ställningstaganden som vi måste förhålla oss till för att få bygglov står skrivna på planscherna.

När ni är klara bör en medlem från varje byggnad skicka ett mail till balkonggruppen@andreelund.se så plockar vi ner fasadritningen för den byggnaden (bifoga gärna ett foto av förslaget i mailet).

Balkonggruppen bokar in ett möte med stadsantikvarien och/eller handläggaren på stadsbyggnadskontoret för att stämma av de förslagen som medlemmarna har tagit fram. Förutsatt att stadsbyggnadskontoret är positiva till förslagen så kommer dessa att tas upp för beslut vid en extrastämma.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

/ Balkonggruppen

Information om Balkonger (III.)

workshop_detalj_03

Det är dags att ta ställning!

Sedan ett par veckor tillbaka har medlemmarna i föreningen haft möjlighet att testa hur det skulle kunna se ut med nya balkonger och franska fönster i föreningens fasader. Vi hoppas att många har tagit chansen att nåla upp balkonger och kanske fått tillfälle att snacka med sina grannar i trapphusen!

Nu ska vi försöka sammanställa alla medlemmars olika önskelmål till genomförbara förslag för varje fasad. För att kunna göra detta behöver vi ett konkret underlag så vi vet exakt vad alla medlemmar önskar sig.

Visa vad du vill med knappnålar:

Sätt en färgglad knappnål vid varje fönster som tillhör din lägenhet eller maila balkonggruppen@andreelund.se så gör vi det åt dig:

knappnålar

 • JA! ”Här önskar jag bygga balkong”

Sätt en grön knappnål vid varje fönster där du helst vill bygga balkong.

 • OK ”Hellre här än inte alls”

Sätt en gul knappnål vid varje fönster där du kan tänka dig balkong om ditt förstahandsval inte är möjligt.

 • NEJ! ”Här vill jag inte bygga balkong”

Sätt en röd knappnål vid varje fönster där du inte vill bygga balkong.

Senast den 25e Maj!

Därefter plockar vi ner fasaderna och tar med dessa till informationen på ärsstämman den 26e Maj. Inga beslut kommer att tas under årsstämman, men vi kommer att diskutera vilka förutsättningar vi har att ta fram ett förslag som kan beviljas bygglov.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Information om Balkonger (II.)

Fasad Gathus Hantverkaregatan

Bakgrund

Den 6e Augusti 2015 kom det in en skriftlig begäran till styrelsen från 1/10 av andelshavarna om att kalla till extrastämma för att besluta om att låta intresserade medlemmar bygga balkonger i föreningen.

Arbetsgruppen

Istället för att kalla till extrastämma direkt föreslog Styrelsen att låta en liten arbetsgrupp (balkonggruppen) ta fram och kommunicera ett underlag för medlemmarna att beslut kring. Detta arbetet har nu påbörjats och arbetsgruppen består fn av Emelie Holgersson (initiativtagare) och Oskar Duvetorp (styrelseledamot).

Uppdrag

Balkonggruppens uppdrag består av tre delar:

 1. Sammanställa ett kunskapsunderlag INFORMATION om att bygga balkonger i Bf Andreelund
 2. I samråd med dem som är intresserade arbeta fram ett förslag för hur balkonger ska byggas som andelshavare i föreningen kan besluta om.
 3. Att kommunicera arbetet löpande.

Ny Tidplan (kommer att justeras vid behov)

 • Vecka 15 Kunskapsunderlaget anslås och delas ut
 • V 16 ~ 17 Ny intresseundersökning och dialog med medlemmarna
 • V 17 ~ 18 Ett förslag arbetas fram och stäms av med stadsbyggnadskontoret
 • V 18 ~ 19 Förslaget med tillhörande motiveringar bifogas kallelse till årsstämma
 • Vecka 21 Beslut om balkongbygge fattas på ordinarie årsstämma den 26e maj

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Information om Balkonger (I.)

Bakgrund

Den 6e Augusti 2015 kom det in en skriftlig begäran till styrelsen från 1/10 av andelshavarna om att kalla till extrastämma för att besluta om att låta intresserade medlemmar bygga balkonger i föreningen.

Arbetsgruppen

Istället för att kalla till extrastämma direkt föreslog Styrelsen att låta en liten arbetsgrupp (balkonggruppen) ta fram och kommunicera ett underlag för medlemmarna att beslut kring. Detta arbetet har nu påbörjats och arbetsgruppen består fn av Emelie Holgersson (initiativtagare) och Oskar Duvetorp (styrelseledamot).

Uppdrag

Balkonggruppens uppdrag består av tre delar:

 1. Sammanställa ett kunskapsunderlag (FAQ) om att bygga balkonger
 2. I samråd med dem som är intresserade arbeta fram ett förslag för hur balkonger ska byggas som andelshavare i föreningen kan besluta om.
 3. Att kommunicera arbetet löpande.

Tidplan

 • November 2015 Kunskapsunderlaget (FAQ) anslås och delas ut
 • ~ Mars 2016 Förslaget anslås och delas ut till medlemmarna
 • ~ April 2016 Informationsmöte där förslaget presenteras
 • Maj 2016 Beslut om balkongbyggnation fattas på ordinarie årsstämma

Referensgrupp

Den som är intresserad av att medverka under arbetets gång får gärna komma till ett första möte torsdagen den 5e november kl 19:00. Då vill vi veta vilka frågor de boende vill få besvarade om att bygga balkonger. Arbetsgruppen kommer att kalla till ytterligare två möten med referensgruppen under arbetet med förslaget till våren.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen eller anmäla dig till referensgruppsmöten maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Spolning av avloppsstammar 20-23 januari

Samtliga lägenheters kök- och badrumsavlopp kommer att spolas med varmt vatten under högt tryck. Plocka undan under köksbänken och i köksvasken och i badrummet så att man kommer åt spolpunkterna.

Spolningen utförs av Spolpågarna under tiden 20 – 23 jan. mellan 8,00 – 16,00 enligt detta schema:

 • 20 jan i trapporna 15d och 15e, gårdshus
 • 21 jan i trapporna 17a och 19a, gårdshus
 • 22 jan i trapporna 15a och 15b, gatuhus
 • 23 jan i trapporna 17 och 19, gatuhus

Trappvärdarna ansvarar för att samla in nycklar och överlämna dem på morgonen, entreprenören lägger sedan in nycklarna efter avslutat arbete. Vill man inte lämna över nycklar får man hålla lägenheten tillgänglig på annat sätt.

Styrelsen har beslutat om vilka trappvärdar som skall ansvara för att nycklar samlas in till de arbeten som skall utföras i lägenheterna.

Trappvärdar är:
Gårdshus 15e: Gustav Kamf
Gårdshus 15d: Rakel Thunander
Gårdshus 17a: Britt Harborg
Gårdshus 19a: Ulf Wiström
Gatuhus 15a: Hanson Sjöberg
Gatuhus 15b: Irene Hutsch
Gatuhus 17: Fredrik Salomonsson
Gatuhus 19: Ulf Runehammar

Hälsar styrelsen